Företaget


Mälark AB grundades 1981 av Bo Karlsson och Ragna Pehrson. Företaget blev aktiebolag 1986.
Vi är idag sex anställda samtliga landskapsarkitekter.

Vårt kontor är beläget i Västerås och huvuddelen av våra uppdrag återfinns i Mälardalen och Stockholmsområdet. Uppdragsgivare finns inom kommun samt den statliga- och privata sektorn.

Uppdragen varierar till innehåll men består huvudsakligen av projektering och framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar för markarbeten
i samband med ombyggnad eller nyproduktion.

Mälark jobbar med

  • gestaltning av bostadsgårdar, parker, torg
  • utformning utemiljöer för skolor och förskolor
  • detaljplaner bl. a för naturanpassad småhusbebyggelse
  • landskapsanalyser för exploatering
  • markprojektering för bostäder, skolor, förskolor, parker torg mm
  • förfrågningsunderlag för anläggnings- och skötselentreprenader
  • entreprenadbesiktning av utemiljöer, kontroll och byggledning

Vad vi vill

  • Mälarks affärsidé är att i samarbete med vår beställare utforma vackra, ändamålsenliga och trivsamma miljöer som blir uppskattade av de människor som nyttjar dem.
  • Mälark vill stå för och medverka till långsiktigt hållbara lösningar med avseende på ekologiska, sociala och ekonomiska värden.
  • Mälarks mål är att i våra projekt konsekvent försöka träffa rätt ambitionsnivå för varje enskilt objekt så att miljöhänsyn, ekonomi, teknik och skötsel harmonierar med främst estetiska värden.

Här kan ni läsa mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy