Valhall, Köping


PROJEKTBESKRIVNING

Kv. Valhall 2 i Köpings stadskärna har omvandlats från verkstadslokaler som delvis stått tomma under perioder till att bli ett helt nytt kontorshus. Exteriört har husets unika tegelarkitektur bevarats och rustats upp. Den tidigare verkstadsgården har nu blivit entréyta/entrétorg för besökare till verksamheterna i huset. Många dagliga besökare kom-mer därför att passera över ytan och ska då mötas av en fin miljö som matchar fasaderna i byggnaden och återknyter till den ursprungliga verksamheten som miljön byggdes för.

Den tidigare verkstadsgården var belagd med en betongyta som det befanns vanskligt att spräcka med risk för att marken skulle börja sjunka. Det innebar för markprojekteringen att endast väldigt tunna överbyggnader tilläts. Gestaltningens idé är att låta enkelhet och gedigna material prägla entréytorna. Natursten i form av mönstersatt granit i smågatgatsten och korta murar markerar .de olika entréerna. De ge-digna materialen borgar för att ytorna kommer hålla lång tid framöver. Tillgänglighet var här en tongivande viktig planeringsfaktor då besökare ska ha självklar tillgång till entréer och angöring till verksamheterna.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Offentlig entréyta
Adress: Glasgatan, Köping
Byggherre: Köpings kommun
Medverkande arkitekter: Bo Karlsson
Projektkostnad: 3 Mkr
Status: Färdigställt 2019