Älvdansens grönstråk, Enköping


PROJEKTBESKRIVNING

Mälark fick hösten 2021 uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad och bygghandling av Älvdansens grönstråk. Uppdraget syftade till att gestalta och projektera nytt parkstråk med platsbildningar som går genom det nyutvecklade bostadsområdet Älvdansen beläget ett stenkast från Enköpings station. Ett parkstråk som fungerar som en länk mellan Enköpingsvägen och närliggande naturområden.

Älvdansens grönstråk är ett grönblått stråk där markvattnet leds ned till den väl tilltagna parkremsan i dess mitt för fördröjning och rening. Älvdansens grönstråk består av tre huvudkomponenter; skoltorget, gångstråket och parkremsan.

Den gröna promenaden inleds med Skoltorget, en öppen markstensyta med sittplatser där elever från intilliggande kunskapsskolan kan spilla ut, sitta och umgås på lekfulla sittmöbler i nivåer. Därefter löper parkremsan och gångstråket sida vid sida hela vägen tills man når naturområdet och Älvdansens naturlekplats. Gång/cykel-stråket kännetecknas av en matta av mönstrad marksten i olika grå och gula nyanser.

Längs med stråket går parkremsan som utgör en grön oas och avskärmar gångstråket från bilvägen. Planteringsytorna är utformade med variation och mångfald som ledord. Växtmaterialet utgörs av tåliga marktäckande buskar med en stor variation på träd och solitärer som är organiskt spridda över ytan. Mångfalden ger en stor säsongsvariation med värden året runt. I planteringsytorna kan man gå ut genom planteringarna på generösa trädäck som uppmuntrar till att stanna upp och sitta en stund inkapslad av den generösa grönskan. Belysning finns längs stråket och på platserna för trygghet och ledsagning, både allmänbelysning och effektbelysning. Arbetet bedrevs i nära samarbete med beställare och medkonsulter.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Grönstråk med platsbildningar
Adress: Frejas allé, Enköping
Byggherre: Enköpings kommun
Status: Färdigställt 2023