Om oss

Vad vi gör

Vi erbjuder tjänster inom landskapsarkitekturområdet. Uppdragen varierar till innehåll men består huvudsakligen av gestaltning och detaljprojektering. Slutprodukterna detta resulterar i är oftast programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för markarbeten i samband med om‐ eller nyproduktion. Uppdragstyp varierar stort och utgörs av bland annat utformning av bostadsgårdar, förskolor/skolgårdar, äldreboenden, offentliga parker, torg, lekplatser och parkstråk, gatumiljöer med mera. Vi arbetar även i tidiga skeden, exempelvis som medverkande i framtagande av detaljplaner. Uppdrag som innefattar inventeringar/trädinventeringar, analyser som ligger till grund för handlingsplaner/skötselplaner är också återkommande uppdrag. Våra uppdragsgivare finns inom kommun samt den statliga- och privata sektorn.

Hur vi arbetar

Vårt fokus är att i samarbete med vår beställare utforma vackra, ändamålsenliga och trivsamma miljöer som blir uppskattade av de människor som nyttjar dem. Vi vill stå för och medverka till långsiktigt hållbara lösningar med avseende på ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Vårt mål är att i våra projekt konsekvent försöka träffa rätt ambitionsnivå för varje enskilt objekt så att miljöhänsyn, ekonomi, teknik och skötsel harmonierar med främst estetiska värden. Vi ser att kommunikation med kunden är av yttersta vikt för lyckade samarbeten. God stämning och högt i tak borgar för lyckade projekt. Hur arbetsprocessen ser ut ser vi gärna utarbetas i samråd med beställaren; alla projekt och uppdrag är unika och därför bör även arbetsprocessen skräddarsys för respektive projekt. Vi lägger stor vikt vid att ta fram illustrativa och tydliga beslutsunderlag som ska vara till hjälp i förankringsprocesser med både beställare och som kan användas i dialog med allmänheten. Verktygen för detta är goda tekniska kunskaper inom IT-stöd. Vid behov samarbetar vi gärna med olika samarbetspartners så att vi får bred kompetens enligt kundens behov och önskemål. Det kan gälla exempelvis VA, belysning och el, vägprojektering etcetera.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi har för vår verksamhet upprättat ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001 (kvalitetsledningssystem), ISO 14001 (miljöledningssystem) samt enligt ISO 45001 (arbetsmiljöledningssystem). I ledningssystemet finns beskrivet för verksamheten viktiga processer för att säkerställa att kontoret arbetar efter högsta ambition gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med att utveckla och förbättra vårt KMA-system.