Våra tjänster

Gestaltning

Vi arbetar ofta med olika typer av gestaltning i alla skeden, från tidig skiss till färdigt konceptförslag. Vi eftersträvar en gestaltning där form och funktion går hand i hand, det anser vi är grunden till ett lyckat projekt. Gestaltningsprocessen innefattar beslut gällande de komponenter som ger varje plats sin unika prägel i form av identitet, formspråk, material och karaktär.

idéskiss // koncept // gestaltningsprogram // kvalitetsprogram // funktion och form // programmering

Markprojektering

Markprojektering är den fas då handlingar/ritningar tas fram för att beskriva hur ett projekt ska byggas. En lyckad markprojektering för oss är bland annat genomarbetad höjdsättning med fokus på möten mot befintlig mark och nya byggnader. Utöver det specificeras i projekteringsskedet konstruktion och detaljer för markmaterial, växtmaterial och övriga byggdetaljer.

bygglov // systemhandling // förfrågningsunderlag // bygghandling // relationshandling

Yttre VA

Vid projektering av yttre VA utgår vi från det individuella projektets förutsättningar och styrande dokument för att ta fram hållbara, säkra och kostnadseffektiva VA-lösningar. Vi arbetar gärna med dagvattenlösningar med fördröjning av dagvatten i magasin, regnbäddar och dagvattendammar.

dagvatten // spillvatten // LOD // regnbäddar // anslutningspunkt // fördröjning // volymberäkning

Visualisering

För att underlätta kommunikation för projekt kan en visualisering vara av stor nytta för att förmedla en vision eller förtydliga oklara aspekter av ett projekt. Vi arbetar med visualiseringar i bild och film och lägger stor vikt vid kommunikation och tätt samarbete med vår kund för bästa möjliga resultat. Nivå och omfattning kan anpassas efter önskemål och ambitionsnivå.

3D // bild och film // kommunikationsverktyg // Revit // visuellt hjälpmedel // photoshop

Analys och utredning

Innan ett projekt kan realiseras kan en analys eller utredning behöva tas fram för att undersöka om ett projekts tänkta premisser är genomförbara. Vi utför analys och utredningar för olika typer av projekt som till exempel etablering av nya bostadshus, områden eller anläggning av nya utemiljöer. Vi har lång erfarenhet av landskapsanalys och inventering av befintliga naturvärden.

landskapsanalys // SWOT // inventering // utredning // platsbesök // detaljplan // rumsanalys

Skötsel och underhållsplaner

För att en anläggning ska vara hållbar över tid är en av de viktigaste uppgifterna att säkerställa att en skötsel- eller underhållsplan finns. I en skötsel- och underhållsplan tar vi tillsammans med er fram en skötselplan som stämmer överens med er budget och ambitionsnivå. Skötselplaner kan omfatta skötsel av växter, träd eller övergripande skötselplaner för ett större område.

trädplan // skötselplan // ritningar // kartor // kostnadsuppskattning // budget // hållbarhet