Dammparken, Alsike


PROJEKTBESKRIVNING

Ekologiska aspekter, omhändertagande av dagvatten, biotopvård liksom tillgänglighet, skönhet, god funktion samt god skötselanpassning har varit ledord och kännetecknande för gestaltning och utformning. Parken är bland annat en stor fördröjningsanläggning, både synlig i form av en damm och underjordisk i form av ett större vattenmagasin. Stor vikt har lagts vid användning av goda bestående material, god belysning samt intressant och inbjudande växtlighet, exempelvis strandvegetationsplanteringar och sittplatser runt dammen.

Mälark Landskap har i projektet varit underkonsult till Väg & VA-ingenjörerna i Sverige AB och haft en ledande funktion för utformning av Dammparken och dess gestaltning. Gator och VA-ledningar har projekterats av Väg & VA-ingenjörerna i Sverige AB som också haft det övergripande ansvaret för projektet.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Park
Adress: Alsike, Knivsta kommun
Byggherre: Alsike fastighetsbolag
Status: Färdigställt 2018
Projektkostnad: 5 Mkr