Lekplats, Dingtuna 


PROJEKTBESKRIVNING

 I samband med uppförande av ett nytt bostadsområde i Dingtuna fick Mälark Landskap i uppdrag att utforma en närlekplats för boende i området. Det nya området är planerat i ett jordbrukslandskap med närhet till kulturhistoriska element. Området har därav anpassats efter de natur- och kulturvärden som platsen kräver där exempelvis befintliga åkerholmar bevaras och integreras i bostadsområdet. 

Lekplatsen blir ett krypin mellan bostäderna, naturen och åkerholmarna och miljöerna ger möjlighet till många olika typer av lek. Utformningen karakteriseras av ett organiskt formspråk, där de naturliga materialen samspelar med platsens miljö. 

Lekelementen syftar till att uppmuntra både programmerad och spontan lek där fantasi och motorik kan utvecklas. Platsen är tänkt att tilltala både små och lite äldre barn.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Lekplats
Adress: Dingtuna strax utanför Västerås
Byggherre: Uppsala akademiförvaltning
Markentreprenör: Salboheds Bygg och Anläggning AB
Status: Färdigställt 2022