Navet, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

Navet nominerades till Västmanlands Arkitekturpris 2022. 

Den ståtliga tegelbyggnaden från 1950-talet som ligger längs Björnövägen i Västerås har genomgått en omfattande upprustning och rymmer sedan 2021 bland annat tre av stadens viktigaste samhällsfunktioner; de kommunala bolagen Mimer, Mälarenergi samt VafabMiljö. Arkitektkontoret som stod för byggnadens nya utformning var ET Cetera Arkitektkontor i Västerås. Förstudie för utomhusmiljön utarbetades av Fojab Arkitekter, där sedan Mälark Landskap fick förtroendet att färdiggestalta, detaljera och projektera fram bygghandling. 

Utomhusmiljön karakteriseras av ett centralt parkrum med gräsytor, grönska och pergola. I parkrummet finns sittplatser som möjliggör samvaro för de som arbetar i huset. Samvaroytor finns även i direkt anslutning till entrén. Tre stora, befintliga lönnar är sparade som ger stadga och karaktär åt rummet och skänker behaglig skugga varma sommardagar. Genom hela anläggningen, både inom- och utomhus, löper konstverket ”Light stream” av David Svensson. Parkrummet är flankerat av funktionsytor, markparkeringar och cykelparkeringar under sedumbelagda tak. Stor vikt har lagts vid sund dagvattenhantering, allt vatten som faller på hårdgjorda ytor rinner till regnbäddar där vattnet fördröjs och renas naturligt. Växterna i regnbäddarna är omsorgsfullt valda efter funktionsbehovet. 

Sammantaget borgar gestaltningen och dess innehåll för en anläggning som håller en socialt och miljömässigt hög standard som speglar verksamheterna i byggnaden väl.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Kontor
Adress: Gasverksgatan 7
Byggherre: Västerås stad
Beställare: Bodén mark & anläggning
Status: Färdigställt 2021