Dammparken, Alsike


PROJEKTBESKRIVNING

Ekologiska aspekter, omhändertagande av dagvatten, biotopvård liksom tillgänglighet, skönhet, god funktion samt god skötselanpassning har varit ledord och kännetecknande för gestaltning och utformning. Naturparken är bland annat en stor fördröjningsanläggning för dag-vatten som utformats med såväl dammar som ”bäckar”. Informationsplatser med naturinformation är tt viktigt inslag i parken. Stor vikt har lagts vid användning av goda bestående material, god belysning samt intressant och inbjudande växtlighet, exempelvis strandvegetationsplanteringar vid dammar och vattendrag.

Mälark Landskap har i projektet varit underkonsult till ÅF Infrastructure och haft en ledande funktion för utformning av naturparken och för höjdsättning av tomtmarken inom hela området. Gator och VA-ledningar har projekterats av ÅF Infrastructure som också haft det över-gripande ansvaret för projektet.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Park
Adress: Alsike, Knivsta kommun
Byggherre: Alsike fastighetsbolag
Medverkande arkitekter: Bo Karlsson. Samarbete med ÅF Infrastructure
Status: Färdigställt 2018
Projektkostnad: 5 Mkr