Kornknarren 1, Västerås


PROJEKTBESKRIVNING

KORNKNARREN 1 ÄR NOMINERAD TILL VÄSTMANLANDS ARKITEKTURPRIS 2024!

Mälark fick 2019 i uppdrag från Bodén mark och anläggning AB att ta fram bygghandlingar för kvarteret Kornknarren 1 som är en del av den nya stadsdelen Kornknarren, belägen i Råbyskogen, Västerås. Området innefattar bostadshus med öppna bottenvåningar, integrerad förskola och äldreboende.

Områdets karaktär delas upp i två kontrasterande landskapselement, det stadsmässiga gaturummet och de gröna lummiga bostadsgårdarna.

Kvarteret Kornknarren 1 innehåller bägge karaktärerna, med stadsmässigt utformad förgårdsmark i gatunivå och en naturnära och lummig bostadsgård en nivå upp. Målet med gestaltningen har varit att ta tillvara på naturmarkens platsspecifika förutsättningar för att skapa en dynamisk och varierad bostadsmiljö. Formspråket är inspirerat av skärvor och samspelar med byggnadernas placering i naturmarken.

Bostadsgårdens utformning tar till vara på Råbyskogens naturliga höjdvariation för att bilda rum som kan brukas av flera grupper sam-tidigt. Detta gör att gårdens yta utnyttjas maximalt. Förgårdsmarkens inrymmer ett entrétorg för varje bostadshus med ett tonsättande vår-blommande gårdsträd. På gården finns planerat utrymme för vila nära en blommande pergola så väl som möjlighet till lek, både i form av traditionell lekplats och vidare ut i naturmarken.

PROJEKTFAKTA

Typ av projekt: Bostadsgård
Byggherre: Riksbyggen
Arkitekt: Tovatt Architects & Planners AB
Landskap: Mälark Landskap
Markentreprenör: Bodéns mark & anläggning AB Status: Färdigställt 2023